NEWS

Gospels of Judas の Yukihide YT Takiyama と Barks のインタビューを受けました.
>> LINK